Migrationsverkets brister

Stefan Löfvén hänvisar till Migrationsverket som tillämpar lagarna, och Mikael Ribbenvik till regeringen som föreslagit lagarna och riksdagen som har stiftat lagarna. 

Morgan Johansson och Heléne Fritzon hänvisar till att alla asylsökande får individuella bedömningar.

Nya rapporter om rättsosäkerheten!

FARR har tagit fram rapporten "Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport om åldersbedömningar av ensamkommande 2016-2017". Farr.se november 2017.

#Vi står inte ut har samlat in berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.
"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut 10.9.2017

Vad kan Migrationsverket göra?


- Införa ett omedelbart stopp för alla utvisningar (även frivilliga sådana) till Afghanistan, med hänsyn till det aktuella säkerhetsläget [31].


- Ompröva slarvigt/okunnigt utförda utredningar, inklusive sådana där ingen individuell åldersbedömning gjorts.


- Vara uppmärksam på brister hos gode män [39], ombud och tolkar.


Vad vet vi om situationen i Afghanistan?


- Mottagandet för de ensamutvisade är inte "ordnat, värdigt och säkert" [1, 2]. Många hamnar på gatan efter de två första veckorna på hotell.

- Många av de ensamutvisade ungdomarna får inte den utlovade hjälpen, inklusive återvändarbidraget på 30 000 kr, från IOM (FN:s migrationsorganisation) och ERIN (europeiskt projekt som just upphört). Exempel: En person har bara fått 300 kr, trots att han utlovats mer, och kan inte nå IOM per telefon. Enligt en uppgift krävs pass för att få ut bidraget.

- Säkerhetsläget försämras vecka för vecka. Vice flyktingministern menar att det aktuella läget är sådant att afghanska flyktingar inte ska skickas till Afghanistan enligt den humanitära folk- och flyktingrätten [2].

- Afghanistan är stort. Trots detta kan man inte gömma sig för sina fiender [3]. Grann- och släktfejder kan leva i generationer.

- Sedan 1 januari har 70 000 från Pakistan och 145 000 från Iran återvänt. Av dessa har 84 % respektive 7 % fått hjälp från IOM [4].


Situationen på Migrationsverket

År 2011 utvärderade UNHCR det nya svenska asylsystemet. Man konstaterade att det var kanske ett av de mest rättssäkra systemen som fanns, men hittade ändå en hel del brister [48]. Många av dessa tycks kvarstå.

Under 2015 kom exceptionellt många flyktingar till Sverige. Personalen på Migrationsverket var inte dimensionerad för denna anstormning. Flera handläggare slutade, andra blev sjuka. Ett stort antal nya handläggare, vanligen oerfarna, anställdes. Samtidigt skulle processen skyndas på [33, 34, 44].

Vilken kunskap i bl.a. minnespsykologi som krävs av en handläggare visas i rapporten Värdering av muntliga utsagor [25].
Det har naturligtvis satt sina spår på kvaliteten i bedömningarna och besluten. Mest deletära har åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar varit, eftersom de varit så avgörande för hur de tagits om hand. 
I utvärderingen 2017 av Migrationsverkets nya organisation sedan 2015 konstateras att handläggning av ärenden skiljer sig mellan regioner och att kvaliteten i verksamheten sjunkit [56].

Via olika facebookgrupper har spritts kunskaper om vad som hänt, och det finns också misstankar om hur man agerat på Migrationsverket.

Vad vet vi om Migrationsverkets utredningar?

- Praxis ändrades fr.o.m. 7.7.2016 så att 16- och 17-åringar får tillfälliga uppehållstillstånd för att utvisas när de fyller 18 år [50].

- JO har kritiserat bl.a. att man inte i högre grad utgått från den uppgivna åldern [5].
- Migrationsverket har medgivit brister i utredningarna, bland annat vad gäller åldersbedömningar [6, 30, 37] och kompetensen att tala med barn [45]. En del brister kvarstår vid uppföljningen 2017, bland annat vad beträffar utredning av skyddsskäl [51]. 

- Erfarna jurister kritiserar rättstillämpningen och anser att rättssäkerheten är åsidosatt [30, 31, 41, 43].

- Oerfarna handläggare har gjort undermåliga utredningar som accepterats i alla instanser [23, 26, 52, 53].

- Asylsökande som kom före 24 november 2015 har inte blivit bedömda på det sätt som anges i lagen som trädde i kraft 1 juli 2016 [36].
- Utredningar har gjorts utifrån schablon: "Enligt ny praxis hanteras alla som är 17,5 år som vuxna i prövningen, oavsett när de sökt asyl, alltså oavsett ny eller gammal lagstiftning." (Svar från uppgiftslämnare på Migrationsverket.) 

- Många exempel finns på att hänsyn inte tagits till dokument, erfaren och utbildad personals bedömningar mm [22, 23, 26, 36]. "Hur kan vi veta att din pappa (död sedan flera år) mindes rätt när han sade vilket födelsedatum det skulle stå på din Taskera...?"
- Uppräkningar i ålder med 1-2 år i samband med registreringen vid ankomsten har förekommit [15].

- En handläggares räknefel gjorde att en ungdom blev ett år äldre [22].
- Syskon med samma asylskäl har bedömts olika, beroende på när de kom till Sverige [22].
- Syskon har åldersbedömts så att de fått födelsedatum med några månaders skillnad [22]. Av uppenbara enäggstvillingar har den ene har uppskrivits i ålder och den andre nerskrivits. En yngre bror har blivit den äldre. 

- Sedan den nya medicinska åldersbedömningen började tar man inte längre hänsyn till t.ex. socialtjänsts utlåtanden och annan dokumentation runt ungdomens ålder [55]. I ett fall, där dokumentation och medicinsk åldersbedömning stödde underårighet, valde man att hänvisa till den ålder som registrerats i annat EU-land.
- Det förekommer att en ensamkommande som skrivits upp i ålder får höra att hen "ljugit om sin ålder".
- Av ensamkommande från alla länder som skrivits upp i ålder har 6 % fått tillfälligt och 4 % fått permanent uppehållstillstånd. Siffrorna för dem som fyllt 18 på naturlig väg är betydligt högre [7]. 

- Individuell bedömning av asylskälen görs inte längre för afghaner. 5 % av dem som fyllt eller blivit 18 år får uppehållstillstånd [27]. Referat från inspelat samtal: "Han säger: Just nu får ALLA killar från Afghanistan utvisningsbeslut. När han ser min min, tillägger han, el åtminstone 99,9 %..."
- 18- och 19-åringar (naturlig ålder) har skickats för den nya medicinska åldersbedömningen, liksom sådana som inom en snar framtid fyller 18 år. 

- En ungdom blev uppskriven i ålder med 4 dagar efter att en medicinsk åldersbedömning genomförts. En annan, som tackat nej, blev uppskriven med 1 månad för att han skulle vara 18 då beslutet fattades. Flera sådana slumpmässiga åldersuppskrivningar finns beskrivna [22].

- När id-handling bedömdes som ogiltig gjorde ungdomen medicinsk åldersbedömning. Den visade under 18 år. Eftersom han skulle fyllt 18 år enligt id-handlingen rev Migrationsverket upp sitt beslut. Åldersbedömningen tillmättes inget värde [32].

- En lillebror blev uppskriven i ålder och blev äldre än sin storebror. Lillebror kunde därför utvisas medan storebror fick uppehållstillstånd [35].

- Den metod för åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket använder är inte vetenskapligt evidensbaserad, och man använder "hellre fälla än fria" [42].

- En storebror eller farbror som blivit 18 år räknas som "nätverk" som kan erbjuda "ordnat mottagande" när han utvisas tillsammans med en 7-, 12- eller 14-åring [46]. Detta trots att Migrationsverket inte kan vara okunnig om svårigheterna för 18-åringar att klara sig på egen hand i Afghanistan.

- Minst en ungdom med afghansk bakgrund har fått beslut om utvisning till Somalia.

- Handläggare har dålig uppfattning om hur ett land som Afghanistan fungerar och vilka resurser som finns. En ungdom, uppskriven till 18 år, hade vuxit upp i Pakistan och talade endast urdu och svenska. När han påpekade att han inte kunde språket fick han till svar "De kan nog ge dig en kurs".  

- Handläggare har dålig uppfattning om kultur, traditioner och levnadsförhållanden i Afghanistan [40]. Det leder till att de asylsökandes berättelser avfärdas som icke trovärdiga. 

- Handläggare saknar insikt i hur förhållandena före och under flykt är, och vilken tillgång till sjukvård som finns. En ung flicka blev ombedd att lägga fram av läkare attesterad dokumentation på att hon blivit våldtagen före och under flykten. "Annars finns ingen anledning att diskutera detta."

- En 15-åring fick avslag med hänvisning till nätverk i Afghanistan. Nätverket var den nästan blinde 18-årige storebrodern som lillebror alltid tagit hand om. Storebror fick flytta till vuxenboende, mådde psykiskt dåligt. När han fick sitt avslag begick han självmord [29].
- Handläggarna har inte utbildning i att bedöma om de asylsökandes psykiska hälsa är tillräckligt god för att ett förhör ska kunna genomföras. Förhör har genomförts trots att det varit uppenbart att den asylsökandes psykiska hälsa varit sådan att vederbörande inte kunnat svara på frågorna.

- Handläggarna har inte utbildning i hur posttraumatiskt stresstillstånd (PTSD) yttrar sig. De som har mycket starka asylskäl, t.ex. tortyr eller sexuellt utnyttjande, kan bli totalt blockerade när det ställs inför ett tidsbegränsat förhör av en totalt okänd människa. Det tolkas som att den asylsökande inte är trovärdig när det i själva verket är symtom på PTSD [23]. 

- Om en intagen är besvärlig uppmanas personalen att provocera personen så mycket att hen kan överföras till häkte [12].
- Kraven som ställs på bevis för asylskäl är enormt höga. Det gäller t.ex. hot, hbtq [8] eller religion [9]. Samtidigt har vissa handläggare endast rudimentära kunskaper om situationen i t.ex. Afghanistan.
- Begreppet "bekvämlighetskonvertering" används som grund för avslag, utan att individuell utredning och bedömning görs av hur allvarligt menad konverteringen är. 

- Dålig utbildning i religionskunskap hos handläggare leder till utvisning av konvertit [28].

- Födda kristna får avslag och ska utvisas till Afghanistan [15, 16]. Att vara kristen eller ateist i Afghanistan kan leda till döden [10, 19, 21].

- Motsägelsefulla bedömningar av tillgången till internet i Afghanistan har gjorts. I ett fall ansågs en pojke kunna utvisas då han på Facebook hade många vänner från Afghanistan. I ett annat fall ansåg man att uppgifter på nätet inte hade spridning till Afghanistan. 
- Tolkar som gjort undermåliga tolkningar har bidragit till negativa beslut. Exemplen där den asylsökanden fått lov att hjälpa tolken är legio. Handläggaren godkänner inte alltid den asylsökandes berättelse på svenska.
Exempel: "Men du sa innan att din pappa var militär, o nu säger du att han är polis? - Nej, jag har hela tiden sagt han var polis. - Ja men din historia är inte trovärdig då du ändrar dig."
"Jag blev utskälld när jag försökte rätta tolkens misstag. Sen satt vi hos offentliga biträdet i ett par timmar och rättade det mesta. Beslutsfattaren läste inte den rättade versionen ens. Samtliga fel var kvar."

- Vissa advokater har så många ärenden att kvaliteten i deras arbete kan ifrågasättas [20]. Det förekommer att advokater inte träffar sina klienter före första mötet på Migrationsverket [48]. 
- Beroende på handläggare, domare och nämndemän kan samma bakgrund och asylskäl ge helt olika resultat. Systemet är inte rättssäkert [13, 14].

- Beroende på hur aktiva gode män, volontärer, lärare, familjehemsföräldrar m.fl. är ger samma bakgrund olika utfall i asylprocessen. Det är inte rättssäkert.

- Vissa migrationskontor ger sällan eller aldrig avslag, medan andra ger avslag i mycket hög frekvens.

- Migrationsverkets egen generaldirektör har inte klart för sig de omfattande bristerna inom sitt eget verk [18].

- Handläggaren har tolkat Migrationsdomstolens beslut felaktigt. Migrationsverket hade beslutat att inte titta på ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier med motivering att den asylsökande hunnit få verkställighetsbeslut för utvisning. Migrationsdomstolen upphävde Migrationsverkets beslut. Detta tolkade handläggaren som att man ska fortsätta arbeta med utvisningsärendet, inte med ärendet om TUT för gymnasiestudier.

- Även migrationsdomstolarna kritiseras, bland annat för avsaknaden av åklagare, vilket gör att domstolarna alltför lättvindigt accepterar Migrationsverkets utredningar. Det är mycket mer sällsynt att domarna i migrationsärenden ändras än i brottsmålsärenden, trots att utredningarna är så mycket sämre (Viktor Banke, muntligt meddelande). Den politiska sammansättningen av nämnderna kan påverka domslutet. [47, 49, 54]

Vad misstänker vi?

- Att pressen varit mycket hård uppifrån att skapa så många avslag som möjligt - "hellre fälla än fria" [11, 22, 24].
- Att handledning och stöd till de nyanställda varit bristfällig då många erfarna blivit sjukskrivna eller slutat.
- Att det utgått order att inte göra individuella åldersbedömningar. Exempel: "En pojke i Ulricehamn är 17 i passet och ett annat leg. Har varit här 2 år, gått i gymnasium och talar bra svenska. Plötsligt blev han 18 och ett halvt år efter en okular besiktning och intervju och ska utvisas. Han ser riktigt barnslig ut. Har inte ens skäggstubb."
- Att alla åldersuppskrivna anses ha ljugit om sin ålder, vilket är ett brott, och att det är anledningen till att nästan alla får avslag.
- Att man skickar ungdomar som anser sig vara 18 eller nära 18 år till medicinsk åldersbedömning för att kunna säga att de ljugit om sin ålder och lättare fatta ett negativt beslut.

- Att det utgått rekommendationer till handläggarna att de efter medicinsk åldersbedömning ska fastställa åldern 18 år samma dag som beslutet tas, i syfte att så få som möjligt ska omfattas av gymnasielagen. 
- Att IOM omfattas av korruption, alternativt inte har kapacitet att utföra sitt åliggande [38].
- Att Migrationsverket fått "order" av regeringen att utvisa så många som möjligt.

Referenser

3. Kan man gömma sig i Afghanistan? Bidrag av Johan Chytraeus, Anders Fänge och William Maley m.fl.
10. Afghaner som konverterar till kristen tro christianmolk.se 24.10.2016

13. Brist på rättsäkerhet när asylärenden avgörs Hör statsvetaren Livia Johannesson berätta om sin avhandling där hon granskat hur rättssäkerheten fungerar i praktiken i migrationsdomstolarna. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen 21.6.2017

14. Asylsystemet är inte rättssäkert  Dagen 5.4.2017

15. Han betraktas som vuxen av Migrationsverket  SVT 15.5.2017 

16. Jakob, född kristen, riskerar livet i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans historia  30.6.2017

17. Du får gömma korset  BlankSpot Project 5.7.2017

18. Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan  10.7.2017

19. Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen  Process advokatbyrå 22.3.2017

20. Livsviktiga beslut på löpande band  Helagotland.se 3.7.2017

21. En kristen ungdom ska tvångsutvisas till Afghanistan 1 augusti  28.7.2017


22.  Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar  15.1.2017 

23. "Rättssäkerheten" i asylprocessen för ensamkommande  Elin Lundgren 28.8.2017

24. Migrationsverket svarar på frågor  26.12.2017 

25. Värdering av muntliga utsagor  Göteborgs universitet januari 2017

26. Min mamma är blind på ena ögat och min pappa odlar bomber. Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut september 2017

27. Knappt 5 % av afghanska 18-åringar får bifall!  15.9.2017    

28. Konvertit utvisas - handläggare saknade kunskaper om kristendom  22.9.2017

29. Synskadade 18-åringen tog sitt liv när han och lillebror skulle utvisas  DN 26.9.2017

30. Till och med Migrationsverket kritiserar Migrationsverket  Processadvokat 6.9.2017

31. Migrationsverket - låt mig hjälpa er! Jag har gjort jobbet åt er  Emilie Hillert, Magasinetparagraf 22.8.2017

32. Åldersbedömdes till under 18 - utvisas ändå  SvD 7.10.2017

33. Färre asylbeslut skylls på "curlade 80-talister"  Sydsvenska 26.8.2016

34. Migrationsverket: Färre asylbeslut är curlade 80-talisters fel  SVT 26.8.2016

35. Må detta eka genom folkhemmet  Göteborgs Fria 11.10.2017

36. Om kärnan brister spelar skalet ingen roll  Vi står inte ut 14.10.2017

37. Utredning visar: Felaktig bedömning i uppmärksammat fall  Migrationsverket 19.10.2017

38. Vart tar återvändarbidraget vägen?   30.10.2017

39. De gode männens egen förening slår larm: Barnkonventionen följs ej  SVT 1.11.2017

40. Ulf Lundgren: Avfärdade berättelser riskerar unga människors liv  DN 27.10.2017

41. Vår behandling av de afghanska ungdomarna är inte anständig  Nanna Töcksberg Zelano, Liberal Debatt 25.9.2017

42. Åldersbedömningar  Hämtat 9.12.2017

43. Rättssäkerheten är bara en kuliss på Migrationsverket  Nanna Töcksberg Zelano,GP 30.11.2017

44. Effektiviteten i asylprövningen  Granskning 2016:2 Internrevisionen, Migrationsverket 20.8.2016

45. Migrationsverket erkänner: Vi är lite dåliga på att prata med barn  SVT 28.11.2017

46. Flera syskonpar ska utvisas till Afghanistan  DN 21.11.2017

47. Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten  Livia Johannesson, DN 28.10.2017

48. Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd  UNHCR, Stockholm 2011

49. Brist på rättssäkerhet när asylärenden avgörs  Livia Johannesson presenterar sin avhandling  Stockholms universitet 21.6.2017

50. Fler flyktingbarn avvisas efter ny praxis på Migrationsverket  SVT 26.9.2017

51. Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus. Asylärenden, Analysrapport 2017 Rättsavdelningen, Migrationsverket 19.12.2017  

52. Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder  FARR 19.1.2017 

53. Du är vuxen tills du bevisar motsatsen. Preliminär genomgång av åldersuppskrivning från barn till vuxen i samband med avslag iasylärendet FARR januari 2017

54. Rasism i domstolarna skadar rättssamhället  Dagens samhälle 7.5.2015

55. Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder  SVT 14.1.2018

56. Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation  Statskontoret rapport 2017:6 

Exempel från Finland


Long Play avslöjar: Färdiga mallar styr Migris negativa asylbeslut  Yle Nyheter 3.5.2017


Bakgrundsmaterial


Statistik

Åldersbedömningar

Migrationsverket väntas ta färre asylbeslut  SvD 25.7.2017

Utvisningarna måste stoppas och avslagen omprövas  Analysblogg 1.6.2017

Reaktioner väller in - många vill berätta sanningen   Folkbladet 24.5.2017
Personalen på migrationsverket larmar - klarar inte av sitt uppdrag  Folkbladet 19.5.2017
Fick inget gehör - anmälde ledningen  Folkbladet 23.5.2017

Brister i Migrationsverkets asylutredningar  SR 1.2.2017

"Inte konstigt att det blir fel" - intern rapport avslöjar brister i varannan utredning  Dagens Juridik 1.2.2017

Tiotusentals asylsökande avvisas  Anders Yngeman spår att hälften av dem som kom 2015 skulle sakna individuella asylskäl. Får han sin spådom uppfylld? Dagens Industri 27.1.2016

Deras åldersgissning är skamlig  Expressen 11.1.2017

Migrationsverkets personal varnar: "Vi utreder inte tillräckligt för att kunna fatta rätt beslut"  Dagens Juridik 10.11.2016

Motsägelsefulla uppfattningar om flyktingbarn och deras trovärdighet  Pressmeddelande, Stockholms universitet 20.4.2016

Ensam på flykt - och ifrågasatt av Sverige  En sammanfattning av avhandlingen "Drawing the limits" vid Stockholms universitet.  Aftonbladet 27.4.2016Exempel

- En lång och stor pojke som uppgivit åldern 17,5 år, med vaccinationsintyg från Afghanistan. Två frågor om ålder ställdes. Åldern accepterades, han fick PUT. Inget erbjudande om åldersbedömning.
- En pojke, uppskriven i ålder, där halva intervjun ägnades åldern. Avslag.
- En pojke lämnade in vaccinationspapper och skolbetyg från Iran. Den med åtta månader uppskrivna åldern kvarstod, han fick andra avslaget.
- "De ek jag känner har fått tolka för tolken!!!"Åldersbedömningen i asylärenden: Rättssäker och tillförlitlig? Juridiska fakulteten, Lund 2016:
Som utgångspunkt ska bedömningen av huruvida den sökandes uppgivna ålder kan anses sannolik i enlighet med beviskravet ske först i samband med att slutligt beslut i ärendet fattas. Det innebär att det är den ålder som den sökande själv uppger vid ansökningstillfället som ska registreras och tills vidare gälla för handläggningen av ärendet. ... Migrationsverkets handläggare är emellertid instruerade att redan vid ansökningstillfället bortse från den sökandes egna uppgifter om sin ålder och istället registrera denne som vuxen, i de fall där ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen person”, så kallade uppenbara fall. Trots att registreringen av den asylsökandes ålder är avgörande för att komma i åtnjutande av de särskilda förmåner och rättigheter som barn är berättigade till och för hanteringen under asylprocessen saknas närmare riktlinjer och förtydliganden av vad som är att anse som ”uppenbara fall”.

Ovan nämnda initiala åldersbedömning kan sättas i relation till att såväl Migrationsdomstolen som Socialstyrelsen slagit fast att utseendebedömningar är att anse som ovetenskapliga och därmed en oacceptabel metod för att bedöma en asylsökandes ålder. Kritik har därför riktats mot att Migrationsverkets handläggare gör en intuitiv bedömning av den sökandes ålder utifrån en yttre inspektion, där kritiken bottnar i att en sådan bedömning riskerar att bli subjektiv och godtycklig b.la. eftersom individers yttre och mognadsgrad kan variera trots samma ålder och riskerar att färgas av omedvetna fördomar hos handläggaren. En annan aspekt som ansetts vara problematisk med detta förfarande är att handläggaren riskerar att påverkas av kostnadshänsyn i sin initiala bedömning av den asylsökandes ålder, då de särskilda förmåner som ett barn är berättigad till innebär betydligt högre kostnad för asylprocessen för ett barn jämfört med en vuxen. Handläggare på Migrationsverket samt verkets presschef har bekräftat att den uppenbarhetsbedömning som ska göras vid det första mötet med den asylsökande upplevs som otydlig och svår.

Bedömning av den asylsökandes ålder är en svår och komplicerad uppgift, och bör därav alltid utföras av en expert. Vid en uppskattning av den sökandes ålder måste hänsyn tas till faktorer så som socio-ekonomisk status, etniskt ursprung samt i förekommande fall även till sjukdomar och näringsbrist, eftersom dessa faktorer kan ha betydelse för utfallet av bedömningen. Ingen av de ovan nämnda medicinska metoderna är helt tillförlitliga, men Socialstyrelsen anser att röntgen av knä- eller fotled med magnetkamera uppvisar en totalt sett acceptabel säkerhet ifråga om att kunna bedöma om en asylsökande är under eller över 18 år. Med denna metod blir ca. 90% av de undersökta totalt sett rätt klassificerade och man rekommenderar därför att den används. Det föreligger dock risk för att dubbelt så hög andel flickor som pojkar, 10% respektive 5%, inom den andel som bedöms som säker, ändå klassificeras som vuxna när de i själva verket är barn vid användande av denna metod. Socialstyrelsen föreslår därför att man i de fall där det råder betydande osäkerhet ifråga om resultatets riktighet bör följa principen om att hellre fria än fälla eftersom man anser det vara bättre att en vuxen får det skydd som är avsett för barn, än att ett barn blir utan skydd.

UNHCR har i sina riktlinjer för asylprocessen uttalat att det vid tveksamhet ifråga om den asylsökande passerat 18-årsdagen, ska denna enlighet med regeln om tvivelsmålets fördel tolkas till den asylsökandes fördel och denne ska betraktas som underårig.

Den initiala åldersbedömning som måste göras i samband med att en aylsansökan registreras utförs i dagsläget, i enlighet med migrationsverkets interna instruktion, genom en yttre bedömning på basis av den sökandes utseende och uppträdande. Ett rättssäkert asylförfarande förutsätter att tveksamheter ifråga om asylsökandes ålder hanteras på ett enhetligt och objektivt sätt, med en metod som är förutsebar och behandlar lika fall lika. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv framstår den nuvarande initiala åldersbedömningen därmed som problematisk. Detta eftersom den sker på basis av en knapphändig instruktion, där den specifika handläggarens personliga uppfattning snarare än objektiva kriterier blir avgörande för om den asylsökande registreras som vuxen eller barn. Utan närmare riktlinjer riskerar den initiala åldersbedömningen att präglas av subjektivitet snarare än grundläggande förvaltningsrättsliga värden. Vidare kan lämpligheten av att det är helt upp till en handläggare hos Migrationsverket att göra den initiala åldersbedömningen ifrågasättas. Det framstår inte som rättssäkert och ändamålsenligt att någon utan medicinsk utbildning har att utföra denna komplicerade uppgift, med tanke på att faktorer så som etnicitet, trauma och förekomsten av sjukdomar konstaterats ha betydelse för utfallet av bedömningen.

2 kommentarer:

 1. Läser igenom allt och det är en obehaglig läsning.
  Vart är Sverige på väg? Vad är det folk inte fattar eller vill förstå?
  Har inte unga människor från bl a Afghanistan något människovärde?
  Jag står inte ut. Stoppa utvisningarna NU!

  SvaraRadera
 2. Stoppa utvisningarna till Afghanistan #vistårinteut dessa hjärtlösa utvisningar där empatin för dessa människor saknas. Det handler om människor av kött och blod som riskerar döden .

  SvaraRadera