Åldersbedömningar

Se även sidan Asylregler

För dig som god man - medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket (på flera språk)

Metoder för medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket

Socialstyrelsens utredning av metoden beräknas vara klar i november 2017.

Presskonferens med Migrationsverket och Rättsmedicinalverket 31.3.2017 Den nya metoden handlar endast om över eller under 18 år.
- Tillväxtzonen i knäleden sluter sig vid 18-22 års ålder. Vid låga socioekonomiska förhållanden går detta långsammare. Om tillväxtzonen är sluten är risken att vederbörande är under 18 mycket liten.
- För visdomständerna gäller att två ska vara fullmogna. Skillnaden mellan etniska grupper i de här åldrarna är liten.
I båda fallen krävs att två läkare gjort samma bedömning. Man svarar "talar för" eller "talar möjligen för". När utlåtandet skickats är det en allmän handling.

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara  Läkartidningen 31.3.2017

Komplettering 27.2.2017
Anna Lindblad, Rättslig expert från MV höll nyligen en bra presentation på SKL som beskriver rättsläget på ett bra och enkelt sätt. See 3:05 – 3:30 in i videon. Hon säger där( 3:22 minuter) att de som fått avslag kan begära verkställighetshinder med anledning av den nya metoden för medicinska åldersbestämningar kan begära verkställighetshinder, men det är inte säker att MV kommer att ersätta kostnaderna i dessa fall ur ett rättsligt perspektiv efter som deras process är avslutad.
https://playskl.solidtango.com/video/ensamkommande-barn-och-unga-omstallning-infor-nya-regelverk-22-feb-09-58-15-56 Dock måste någon troligtvis ställa upp och betala.

Komplettering 31.1.2017
Rättsmedicinalverket har nu slutfört sin upphandling av medicinska åldersbedömningar av knäled och tänder. Man räknar med 500 undersökningar per månad, med start under första kvartalet 2017.

Pressklipp

Ny studie ska säkra åldersbedömningen  Aftonbladet 21.5.2013

Migrationsverkets åtgärdsförslag i fråga om utredning och bedömning av barnsålder är inte tillräckliga  Rådgivningsbyråns nyhetsbrev 5.4.2017
Inte alls "uppenbart" att asylsökande är vuxna - JO "mycket tveksam" till majoriteten av fallen  Dagens Juridik 24.3.2017
Migrationsverket avfärdar information från andra myndigheter  SR 24.3.2017
JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar  P4 Kalmar 23.3.2017
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar  21.3.2017
Åtgärdspaket ska höja kvalteten på åldersbedömningar  Migrationsverket 7.3.2017
Nu inleds medicinsk åldersbedömning i asylärenden  DN 7.3.2017
Brister i Migrationsverkets åldersbedömningar  SR 5.3.2017
Universitetet i Oslo avslutter kontroversielle alderstester av asylsökere  Universitas 3.3.2017
UiO avslutter alderstesting av asylsökere  NRK 3.3.2017
Asylsökande ska masstestas  Norrköpings tidningar 24.2.2017
Röntgentraumat  Fokus 23.2.2017
Klartecken för storskaliga ålderstester  SR 26.1.2017
Rättsmedicinalverket svarar på frågor
20 000 asylsökande unga i väntan på åldersbedömning  SR 15.1.2017
Nya kameror räcker inte för att avgöra ålder  SvD 21.2.2017


Komplettering 26.1.2017, från inlägg på facebook:
Här är ett direktcitat från Migrationsverket - klippt ur ett svar på en fråga om statistik som jag fick från dem - som ger svart på vitt om den nya praxisen: 
"Enligt ny praxis hanteras alla som är 17,5 år som vuxna i prövningen, oavsett när de sökt asyl, alltså oavsett ny eller gammal lagstiftning."


Modell för åldersbedömningar klar  Dagens Medicin 9.9.2016
Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen - etiska aspekter  SMER 26.10.2016
Hellre fria än fälla vid medicinsk ådersbedömning  Dagens Medicin 23.5.2016


Inledning

Ungefär 5 600 åldersuppskrivningar har skett de senaste två åren. 

Det finns starka misstankar att migrationsverkets handläggare är ålagda att skriva upp åldern till 18 år på så många ensamkommande som möjligt. Det förenklar för Migrationsverket: De kan hänvisas till billigare boenden tills utvisning kan verkställas, och utvisning kan ske utan "ordnat mottagande".

Det är oklart vilken kompetens handläggarna har, vilken erfarenhet de har av tonåringars snabba utveckling, och vilka riktlinjer de har.


Det förekommer att den asylsökande uppfattar att utvisning sker på grund av att hen "ljugit" om sin ålder.


Med det nya lagförslaget kommer tillfällig åldersbedömning ske direkt vid registreringen. Lagen föreslås börja gälla 1 maj 2017, för dem som lämna in sin ansökan efter 31 januari 2017. Möjligheten att bedöma de allra flesta som "uppenbart" över 18 år finns kvar. Kommer man fortsätta använda den schablonmässigt? Då slipper man satsa pengar på hvb-hem i väntan på överklagandeprocessen. För dem som nu finns i Sverige gäller den gamla lagen. 


JO anser att kommunerna ska avvakta att beslutet vinner laga kraft innan de överlåter den asylsökande åt Migrationsverkets omsorger. SKL och Malmö stödjer detta. Flera kommuner har överklagat att Migrationsverket inte längre ersätter kommunen för  kostnaderna. Ett ärende ligger nu i Kammarrätten i Göteborg. Inte heller Skatteverket, där barnet ska registreras när hen får uppehållstillstånd, behöver följa Migrationsverkets bedömning.

Läs bloggen: Migrationsverket svarar på frågor    Riktlinjer och rekommendationer


Justitieombudsmannen JO: Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut fattas i asylärendet bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.

Mer JO: ... Migrationsverket inte är en folkbokföringsmyndighet och inte har tilldelats uppgiften att slutgiltigt bestämma en persons identitet. Frågan om identitet är i stället ett led i verkets prövning av rätten till uppehållstillstånd. - Det finns också risk för tillämpningssvårigheter med anledning av att det ställs upp en särskild förutsättning för att en åldersbedömning ska göras, nämligen om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, samtidigt Dnr R 101-2016 Sid 4 (6) som det allmänna beviskravet – att sökanden ska ha gjort sin ålder sannolik – gäller när det tillfälliga beslutet om ålder fattas. Jag noterar också att man i författningskommentaren till bestämmelsen om medicinska åldersbedömningar nämner ytterligare en förutsättning, nämligen att det ska finnas tvivel kring sökandens uppgift om ålder. JO kritiserar det nya lagförslaget kraftigt.

Mer JO: Under hösten 2016 påbörjades inspektioner fokuserade på om ensamkommande barns rättigheter respekteras. Rapporten väntas i mars 2017.

Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad: En kommun (framför allt socialnämnd/ skolnämnd/överförmyndarnämnd) har inte stöd vare sig i lag eller i allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende.

Advokatsamfundet:  Något generellt underkännande av relevanta muntliga uppgifter kombinerat med den stödbevisning som rimligen kan erhållas, förutom medicinsk åldersbedömning, är inte förenligt med internationell migrationsrätt.


Rättsmedicinalverket: Det finns för närvarande inga metoder som med exakthet kan fastställa en persons ålder. Men det finns flera metoder som används för att bedöma en uppskattad ålder.


Rättsmedicinalverket: I utlåtandet kommer det att anges en viss grad av sannolikhet för att personen är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverket kommer därmed inte att ange någon exakt ålder.


Statens medicinetiska råd: Osäkerheter och felmarginaler ska anges vid den medicinska åldersbedömningen och framgå på ett tydligt sätt av underlaget. Anledningen är att den slutliga åldersbedömningen ska bli så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt.


Migrationsverket: I ett asylärende har den sökande bevisbördan för att göra sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig sannolik. Det är i första hand skriftlig bevisning som är relevant vid bedömningen av den sökandes ålder.

FARR: Åldersbedömningen i själva asylärendet ses som en del av identitetskontrollen. Om den ålder som en ung person har uppgett inte godtas, kan det alltså sätta ned trovärdigheten och bidra till att asylberättelsen inte blir trodd om den sökande inte har bevis.


Uppsats om Migrationsverkets riktlinjer: Dessa exempel illustrerar hur riktlinjerna är oförutsebara samt möjliggör godtyckliga beslut.


Göteborgs stad: Det är enligt kommunstyrelsens mening bättre om en 19-åring bedöms vara barn än att en underårig bedöms vara vuxen.


Unicef: Medicinska åldersbedömningar inte ensamt vara en metod för att besluta om en person är under eller över 18 år. I bedömningen måste många olika underlag vägas in, från exempelvis psykolog, barnläkare, lärare och socialsekreterare.


Detriment of the doubt: Age assessment of unaccompanied asylum seeking children  ECRE (European Council of Refugees and Exiles), AIDA (Asylum Information Database), AIDA Legal Briefing no 5, dec 2015. Vid osäkerhet ska det vara den uppgivna åldern som gäller.  


Medicinska åldersbedömningar är en fråga för lagstiftaren - inte för domstolen  Dagens juridik 25.11.2016. Lagen gäller lika för alla.

Ny HD-dom viktig för åldersbedömningar av asylsökande  SR 11.7.2016


Siffror


Uppgifter från Migrationsverket 7.1.2017

Förra året avgjordes nästan 9 300 ärenden som gällde ensamkommande barn, och dessa bedömdes alltså vara barn. Samtidigt fick omkring 3 200 personer åldern uppskriven under förra året.

Sydsvenskan 4.12.2016

Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet  Mycket läsvärt reportage om hur åldersbedömningarna egentligen görs. Principen är att fälla om man inte har säkra bevis för att fria, trots att andra myndigheter säger att det är fel.


DN 29.11.2016


Enligt siffror från Migrationsverket beräknas över 11 000 av de som kom ensamma till Sverige förra året ha fyllt 18 år vid halvårsskiftet samma år. 16 procent av asylansökningarna för ensamkommande barn har hittills lett till utvisningsbeslut. Med motsvarande avslagsnivå kan det handla om över 1000 personer som utvisas innan den nya lagen väntas träda i kraft.


Aftonbladet 30.11.2016


I år har drygt 9 000 afghanska asylärenden passerat Migrationsverket. Drygt 2 000 har fått uppehållstillstånd, drygt 2 600 har fått avslag och resterande ärenden har antingen lämnats över till ett annat EU-land eller dragits tillbaka.


Uppgifter från Migrationsverket 24.11.2016


I år har hittills 2073 barn utan vårdnadshavare ansökt om asyl i Sverige. Fram till dagens datum har det genomförts 6378 utredningar i år med barn utan vårdnadshavare. Antalet asylutredningar som genomförts i år med barn utan vårdnadshavare som också ansökt om asyl under 2016 är 120 stycken. Totalt har det skett 2695 ålderuppskrivningar under 2016, men det stora antalet är från ansökningar som lämnades in 2015. Antalet ålderuppskrivningar i år av barn utan vårdnadshavare som ansökt om asyl under 2016 är 41.


Av de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 och är registrerade som medborgare i Afghanistan har 1641 blivit uppskrivna i ålder under 2016. 23 personer från Afghanistan har skrivits upp i ålder under 2016 och ansökan inlämnad 2016. Antalet öppna ärenden med ensamkommande barn från Afghanistan är i nuläget 17073.

De ålderuppskrivningar som redovisat siffror på har alla varit ålderuppskrivningar som inneburit att den sökande blivit 18 år och därmed bedömts som vuxen.Regering och myndigheter


Ökad rättssäkerhet när ålder får överklagas separat  Migrationsverket 17.11.2016

Systemet med åldersbedömningar ses över  SR P4 Kalmar 17.11.2016

Rapport: Osäkert att bedöma åldern med nya metoden  SR P4 Kalmar 15.11.2016


Hur ska kommunen göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggningen?  JP Infonet


Är åldersbedömningarna av ensamkommande barn rättssäker?  En utvärdering av Migrationsverkets interna riktlinjer ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Uppsats, Lunds universitet, vt. 2016.  "Utvärderingen visar att riktlinjerna för åldersbedömningen i en väldigt liten utsträckning uppfyller kraven på rättssäkerhet."


Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen - en etisk analys  Socialstyrelsen maj 2016


Metoder


Rapport: Osäkert bedöma åldern med nya metoden  P4 Kalmar 15.11.2016


Uttalande om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen  Statens medicinetiska råd 20.10.2016

Advokatssamfundets remissvar över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37).

Till ledamöterna i Sveriges advokatsamfund  Generalsekreteraren cirkulär 32/2016  20.12.2016


FARR:s remissvar


Barnombudsmannens remissvar


Rättsmedicinalverket upphandlar åldersbedömningar: "Tjänsterna omfattar bildtagning med magnetkamera av knäled och röntgenundersökning av tänder med panoramaröntgen samt medicinsk analys av bilderna." Denna metod har godtagits av Barnläkarföreningen. Verksamheten beräknas komma igång första kvartalet 2017. 


Socialstyrelsen: Aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen, samt att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd.


SBU har tittat på icke-radiologiska metoder: Att göra en åldersbedömning enbart baserad på fysiska grunddrag är inte tillförlitligt. I riktlinjerna till brittiska socialarbetare för "holistisk åldersbedömning" påpekas det att det är viktigt att samverka
med ett nätverk av olika kompetenser, såsom lärare, psykologer, poliser och barnläkare som kan agera stöd i åldersbedömningsprocessen.


Debattartikel: Medicinska ålderbedömningar är en fråga för lagstiftaren - inte för Högsta domstolen  Dagens juridik 25.11.2016

Överklagbarhet av Migrationsverkets åldersuppskrivningar av asylsökande under handläggandet av asylärendet  Uppsats vid juridiska fakulteten, Lunds universitet Vt 2016


Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn  Läkartidningen 29-31/2014


Information


Bedömning av ålder i asylärenden  Migrationsverket 4.9.2016

Medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket 15.11.2016

18-årsdagen ny mardröm för asylsökande barn  SvD 26.9.2016


Så ska asylsökandes ålder bedömas  Aftonbladet 9.9.2016


Åldersuppskrivningar - tips och råd  Stories of the refugees


Mognad och mognadsbedömning  Kunskapsguiden, Socialstyrelsen 23.9.2016Felaktiga åldersuppskrivningar

Ainaz, 10 år, utvisas utan sin mamma  NWT 28.1.2017

Mahdi, 17 år, utvisas - lillebror får stanna  SVT 29.1.2017


JO-anmälan januari 2016 med sex avidentifierade fall 

Avslag på grund av räknefel  

Från Facebook: Ett ltet exempel på kvaliteten i en asylutrening (stavfelen finns i utredningen): "Fråga:Varför är dem intresserade av just dig? Svar: Jag vet inte varför, men pappa var en känd man man i området och han och jag var kända för att vi hade kontakt med regeringen. Fråga: Berätta mer? Svar: Dem bruikade säga tillmig att jag skulel jobba med dem för att när själva regeringen kom till oimerådet elelr soladearer eller usas militär sså brukadejag inan dem kem vara spion och rapportera till dem, samtidigt skulle ajg rapportera vem som har mycket pengar oich vilka som är rika. Fråga:På vilket sätt var du och pappa kända i området som du sa?" Sedan fortsätter det hela. Inga uppföljande frågor kring svaret på "Berätta mer?".


Från Facebook: Jag vet tre killar som skrivits upp i ålder så de blir två månader ÄLDRE än sina storebröder.

Media

Krav: Migrationsverket bör pausa åldersbedömningar  SvD 10.2.2017

Skarp kritik: Godtyckligt när flyktingars ålder bedöms  SvD 27.1.2017

Nu ska tusentals asylsökande ålderstestas  SVT 2.1.2017

Kristina vill ge barnen amnesti  Skaraborgsbygden 21.12.2016

Åldersdomen som 290 kommuner väntar otåligt på  Sydsvenskan 7.12.2016

Systemet med åldersbedömningar ses över  SR 17.11.2016

Osäkert att bedöma åldern med nya metoden  SR Rapport 15.11.2016

Ensamkommandes ålder ändrades med två veckor  SR 18.10.2016


Handläggare ändrade ålder - utan medicinsk bedömning  SR P4 Kalmar 10.11.2016

Här tycks handläggaren inte ens ha träffat den asylsökande.

Migrationsverket: Lagändring behövs för att skilja barn från vuxna  SVT 3.9.2016


Fortfarande frivilligt för asylsökande att genomgå undersökning  SVT 3.9.2016


Barnläkarföreningen är inte negativ till åldersbedömningar  SVT Opinion 1.9.2016Kritiska barnläkaren vänder  SVT Uppdrag granskning 30.8.2016

Regering vill ålderstesta unga asylsökanden  SR 17.6.2016


JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller  SR 16.6.2016


Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn  Läkartidningen 43-2015


Barnens ålder går inte att fastställa genom röntgen  Dagens Samhälle 7.8.2015

Migrationsverket ändrar sin praxis för åldersbedömningar i asylmål  Sveriges advokatsamfund 9.9.2015

Migrationsverkets riktlinjer för åldersbedömning  Farr 22.6.2014


Politik blev viktigare än vetenskap  Flamman 5.1.2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar