Asylreglerna

Information för dig som söker asyl

Se även hjälporganisationer

E-pass, Afghanska ambassaden  Ev. godkänner Migrationsverket dessa som ID-handling

Frågor att fundera över inför intervjun på Migrationsverket  Kräver inloggning på Facebook. Karin Fridell Anter 2.3.2017

Råd till dig som fått nej på ditt sista överklagande och riskerar att bli utvisad till Kabul  Kräver inloggning på Facebook. Karin Fridell Anter 9.2.2017

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige  Farr januari 2017

Asylprocessen  Rådgivningsbyrån

Verkställighetshinder - ansökan om ny prövning  FARR 18.4.2017

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande Mig 2017:6 - SR 07/2017  Lifos 24.3.2017
Migrationsöverdomstolen UM 911-16  17.3.2017
Ny dom: Utvisningshotade barn kan få stanna  SVT Nyheter 23.3.2017

"Domen borde ha gällt alla som saknar sociala nätverk i Afghanistan - ingen ska få utvisas"  Här hänvisar man till Europadomstolen och utvisning till flyktingläger. Dagens juridik 29.3.2017

Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan  Migrationsverket 8.12.2017

Lagen om mottagande av asylsökande  Wikipedia

Nyheter

Afghansk ateist är flykting enligt migrationsdomstolen  Process advokatbyrå 22.3.2017

Mall för begäran om inhibition

Hanne Kjersti Yndestad

Migrationsverket/Stockholm
Xx
Xx
OBS: Du ska skicka begäran om inhibition till den myndighet som fattat beslutet du vill överklaga, Migrationsverket, inte till domstolen.
Detta görs för att myndigheten ska få en chans att ändra beslutet. Vill myndigheten inte ändra det, så skickar den vidare din begäran till domstolen, i detta fall förvaltningsrätten.

Ort, datum

Till Förvaltningsrätten
Du skickar alltså begäran om inhibition till myndigheten, dvs Migrationsverket, men skriver domstolens namn överst i inhibitionsbegäran.
Begäran om inhibition av beslut av Migrationsverket
KLAGANDE
Namn
Adress
Postadress
Personnummer xx-xx-xx-xxxx
SAKEN
Här anger du vilket beslut du vill begära inhibition av.
Tex ”Begäran om inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min söknad om asyl i Sverige” eller ”Begäran om inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min asylsöknad här i Sverige”
YRKANDE
Här anger du vad du vill
Tex ”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut av Migrationsverket, ang. xxxxxxxxxx
”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
GRUNDER TILL STÖD FÖR YRKANDET
Här anger du skälen det du yrkat du ovan
Exempel: Jag har inga släktingar i landet jag utvisas till, och framstår där som oppositionell i politisk sammanhang, vilket utgör fara för mitt liv. Denna tiden av osäkerhet har också gjort mig deprimerad, jag har omfattande behov av hjälp, och skulle inte klara en deportation.
I sitt beslut xx-xx-xx, fråntar Migrationsverket mig helt rätten till asyl i Sverige.
Beslutet av Migrationsverket kommer att få stora konsekvenser för hela min tillvaro. Jag kastas ut i ovisshet om hur jag skall överleva.
Sverige har tidigare varit en säker plats att söka asyl, man har varit säkrad en human behandling. Nu sitter jag och mina vänner inlåsta i väntan på deportation.
Detta måste bryta mot följande bestämmelser : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
I mål nr xxxx i xxxxxrätten står följande xxxxxxxxxxxxxx
I mål nr xxx xxxx uttalar kammarrätten att ”xxxxxxxx”. Det är i mitt fall inte osannolikt att förvaltningsrätten kommer till slutsatsen att jag har fortsatt rätt till X.
Av rättspraxis följer även att kravet för att beviljas inhibition bör ställas lågt om det är av stor betydelse för den enskilde att verkställigheten skjuts upp. (Se RÅ 1990 ref. 82).
AVSLUTNING
Exempel: Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att förvaltningsrätten medger inhibition av beslut av Migrationsverket, ang. avslag på min söknad om asyl i Sverige xx-xx-xx”
Med vänlig hälsning
Underskrift
Namnförtydligande

Lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017


 • Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.
 • Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.
Från och med den 1 januari 2017 kommer Migrationsverket att förordna offentligt biträde i samtliga ärenden för asylsökande barn utan vårdnadshavare.


Försök att kartlägga asylregler för ensamkommande barn februari 2017

Författare: Laila Wold, jur. kand. Vid oklarhet: kontakta Rådgivningsbyrån. 

Tillägg: Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehåll  Lagrådsremiss 2.3.2017

Inledningsvis ska sägas att idag, i februari 2017, är asylrätten svår att säga något bestämt om. En ny lag har lagts till utlänningslagen och ytterligare lagförslag väntar på omröstning i riksdagen. Hur praxisen sedan utvecklas är svårt att säga något bestämt om. Men eftersom lagarna påverkar så många tycker jag att det behöver göras ett försök att tolka läget just nu.


Asylprocessen

Det är den som söker asyl som ska övertyga om att man har asylskäl genom sin berättelse eller annan dokumentation.  Den sökandes identitet ska styrkas eller i vart fall göras sannolik så att det går att veta mot vilket land skyddsskälen ska prövas. Finns det tillräckliga skäl för att kunna bedömas vara flykting eller skyddsbehövande? Stämmer alla uppgifter så att är asylberättelsen trovärdig? Asylrätten är individuell och varje persons individuella skäl ska prövas. 


Ensamkommande barn

Barn är en person under 18 år. De barn som söker asyl utan åtföljande familjemedlemmar får: 
 • en god man som ska se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och stödja barnet i asylprocessen 
 • ett särskilt boende, familjehem eller HVB-hem, 
 • rätt till skola och sjukvård

Anvisningskommunen ska ge barnen stöd de har rätt till. Kostnaderna kan kommunen sedan återkräva av Migrationsverket. En vuxen har inte rätt till samma omsorg från kommunerna. För vuxna är det är i första hand Migrationsverket som ansvarar för boende och annan omsorg.

Under eller över 18 år

Bedömningen om någon är över eller under 18 år central både för situationen som flykting i Sverige och för asylbedömningen. Migrationsverkets bedömning i asylprocessen av en asylsökandes ålder är inte bindande för andra myndigheter. 

Kommunerna bedömer själva om de låter en asylsökande som Migrationsverket betraktar som över 18 år få bo kvar på särskilda boenden och få annan kommunal omsorg som t.ex. god man. Kommunerna runt om i Sverige gör olika bedömningar i den frågan. 

Migrationsverks bedömning av ålder är idag inte möjligt att överklaga förrän beslut har tagits i asylärendet. Därmed kan kommunen återkräva utgifter för en asylsökande så länge asylärendet inte vunnit laga kraft, dvs. ärendet gått igenom alla olika instanser.

Det finns ett lagförslag om att tidigarelägga åldersbedömningar. De som Migrationsverket anser att det finns tveksamheter kring vad gäller ålder kommer att få möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning och ett beslut om uppskrivning av ålder ska då kunna överklagas – observera att de personer som skrivs upp i ålder direkt av Migrationsverket för att myndigheten finner det uppenbart att personen är över 18 år kommer fortfarande inte att kunna överklaga förrän vid beslut, de omfattas inte av lagändringarna.

När en ungdom fyller 18 år är det alltså möjligt för kommunen att låta personen bo kvar i kommunen. Det är först när kommunen avsäger sig det ansvaret som Migrationsverket går in och ordnar boende på vuxenanläggning någonstans i Sverige.

Utlänningslagens tidigare praxis

Enligt utlänningslagen kan en person som söker asyl förklaras vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande och därmed få bosätta sig i Sverige. 

Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av synnerligen ömmande, eller för barn särskilt ömmande, omständigheter. Huvudregeln enligt utlänningslagen var tidigare permanent uppehållstillstånd. Ett ensamkommande barn som inte kunde utvisas till hemlandet fick ofta permanent uppehållstillstånd.

När det gäller fall där barn inte anses vara skyddsbehövande men samtidigt saknar ett ordnat mottagande i hemlandet och därmed inte får utvisas innan de har blivit myndiga har Migrationsverket även ändrat tolkningen av utlänningslagen för dem som kom innan den tillfälliga lagen trädde ikraft. Rättspraxisen är ännu inte etablerad och därmed osäker. Huvudregel är troligen: 
 • Barn under 16 får permanent uppehållstillstånd.
 • Från 16 år till 17,5 år som saknar ordnat mottagande får tidsbegränsat uppehållstillstånd, dvs. 12 månader med risk för utvisning när hen är 18 år.
 • Från 17,5 år utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen.

Men det är de individuella skälen som avgör bedömningen om skyddsbehov finns.

Den tillfälliga lagen

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kallas den tillfälliga lagen eftersom den ska gälla för personer vars asylbeslut fattas mellan 20 juli 2016 - 19 juli 2019. 

Lagen kan sägas var konstruerad som en kappa som lagts över utlänningslagen så att vissa delar av utlänningslagen inte gäller under den här perioden. Bland annat har man tagit bort status-skälen övriga skyddsbehövande. Huvudregeln i lagen är att ge tillfälliga uppehållstillstånd. 

Kom ett ensamkommande barn före den 24 november 2015 ska hen fortfarande få permanent uppehållstillstånd under förutsättning att hen fortfarande är ett barn vid tiden för beslut. Men även för dessa har Migrationsverket tagit ett nytt rättsligt ställningstagande som säger att om det saknas mottagande i hemlandet kan de få tillfälligt uppehållstillstånd eller uppskjuten verkställighet till 18 årsdagen, i enlighet med vad som beskrivits ovan.

Flykting

Flykting är den som har välgrundad fruktan för förföljelse, dvs. allvarligt hot mot liv, frihet och kroppslig integritet p.g.a. etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Alternativt skyddsbehövande

Grundad anledning att anta att man:
 • Straffas med döden eller utsätts för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
 • Allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt.

När det gäller en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld tas således hänsyn till säkerhetssituationen i hemlandet. Om säkerhetsläget är mycket dåligt behöver den personliga risken inte vara lika hög som i fall där säkerhetsläget inte bedöms som så allvarligt.

Särskilt ömmande omständigheter

Barn kan få stanna på särskilt ömmande omständigheter, för vuxna synnerligen ömmande, som t.ex.:
 • Hälsotillstånd – man behöver sjukvård som inte finns i hemlandet.
 • Anpassning till Sverige – Hen har varit här länge och anpassat sig men det krävs många års vistelse. Barn som varit här så lång tid som 8 eller 12 år har fått avvisningsbeslut. De individuella omständigheterna är avgörande. Enligt Europadomstolens praxis är det främst under tonåren, en tid som domstolen beskriver som de ”formativa åren”, som en sådan särskild rätt till privatliv kan uppstå. 
 • En bedömning av situationen i hemlandet – skäl som inte uppnår kraven för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov men som ändå är så ömmande att uppehållstillstånd bör beviljas.

Sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft gäller dessutom för de barn som sökte asyl efter den 24 november 2015 eller som fyller 18 år under asylprocessen att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter inte får beviljas om en utvisning inte dessutom skulle strida mot ett internationellt konventionsåtagande, t.ex. barnkonventionen.

Olika längd på det tillfälliga uppehållstillståndet

Den tillfälliga lagens huvudregel ger uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus i 3 år. För övriga skyddsbehövande är det 13 månader som sedan får förlängas med ett tillstånd om 2 år.
En möjlighet till permanent uppehållstillstånd har införts genom den tillfälliga lagen för de personer som är alternativt skyddsbehövande och ska förlänga sina tillstånd efter 13 månader. För personer under 25 år gäller då att de måste ha:
·       fullföljt vad som kan anses motsvara svenska gymnasiestudier
·       arbete
Enligt den tillfälliga lagen kan även i särskilt allvarliga fall med sjuka barn ett permanent uppehållstillstånd beviljas istället för ett tillfälligt.

Förslagtill lag om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Ett förslag om uppehållstillstånd under tiden man genomgår gymnasiestudier har passerat lagrådet. Motivet till förslaget är att uppmuntra till gymnasiestudier. Den tillfälliga lagen uppmuntrar annars personer över 25 år till att arbeta för att få stanna i Sverige.  Lagen är tänkt att börja gälla den 1 juni 2017. Remissinstanserna var kritiska till många olika delar av förslaget men många var dock positiva till att en möjlighet öppnades för att ungdomar kan få uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015

För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om hen:
 • Fyllt 17 år
 • Studerar i gymnasieskola eller introduktion
 • Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet

Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.

Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015

För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstilltånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
 • Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
 • Inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet 
 • Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier

Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
 • Uppehållstillstånd i 13 månader.
 • Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.

Överkurs

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning  Förenta Nationernas flyktingkommissarie, UNHCR 1996

1 kommentar: