Skolgång och uppehållstillstånd

Se även sidan Asylreglerna


Nya gymnasielagen 2018

Centerpartiet har sagt att de kommer att rösta för den "nya gymnasielagen" vid riksdagens omröstning i juni. Den kommer att gälla från och med 1 juli 2018. Under tre månader kan man ansöka.
 • Ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats senast 24 november 2015.
 • När man kom ska man ha fått ett boende som ordnats av kommunen (familjehem eller hvb-hem).
 • Man ska ha väntat 15 månader på sitt första beslut.
 • Beslutet måste ha kommit efter 20 juli 2016.
 • Man ska fyllt eller blivit uppskriven till 18 år när beslutet fattas.
 • Man måste vara i Sverige när man ansöker.
 • Man studerar eller tänker studera. Fler utbildningar än gymnasiet kommer att gälla.
 • Man måste ansöka under tiden 1 juli - 31 september 2018.
 • Man får bara ansöka en gång. 
Ny möjlighet till uppehållstillstånd  Proposition, Regeringen 19.4.2018


Ansökan vid hot om deportering

Migrationsverket måste pröva varje ansökan om verkställighetshinder (VUT) för gymnasiestudier även om den sökande inte uppfyller kriterierna. Den får inte bara avvisas direkt. Dom Mig 2017:28 (UM 13518-17

Det gör att gränspolisen inte kan deportera någon som lämnat in en sådan VUT och ännu inte fått den bedömd.

Detta gäller tills den nya lagen om gymnasiestudier träder i kraft den 1 juli 2018.


Skola för papperslösa i Stockholm

Papperslösa som påbörjat språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet före 18 års ålder får slutföra programmet. Detta gäller även de som kommer från andra kommuner och bosätter sig här i stan. Det måste finnas papper på att de har påbörjat utbildningen. "Även om LMA-kortets giltighet har gått ut är det bra om de tar med sig det hit. De/ ni kan ringa Skolslussen 08 508 34 802 och boka in en tid med en vägledare här hos oss".


Gamla gymnasielagen (2017 års lag)

Uppdatering 7.8.2017

Lagen gäller dig:
1. Du måste ha sökt asyl före 24.11.2015.

2. Du måste ha fått ditt första avslag innan du fyllde 18 år.
3. I beslutet bör det stå "utvisningen förenas med särskild verkställighetsföreskrift", "ordnat mottagande saknas och utvisning kan inte ske förrän han/hon är 18 år" eller ett konstaterande att "han/hon är 18 år när beslutet vinner laga kraft".
4. Du ska vara mellan 17 och 25 år. 


Ansök så här:
5. Du ska vara inskriven på en skola. Om du inte är det ska du genast gå till en skola och be att få bli inskriven.
6. Skolan ska skriva en studieplan eller ett intyg. 
7. Studieplanen eller intyget skickas till Migrationsverket tillsammans med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.
8. Om du eller någon annan lämnar in den: se till att de stämplar ansökan och be sedan om en kopia. 
9. Om du är osäker: lämna inte in ansökan själv på Migrationsverket. Posta eller be någon annan gå dit.

Lagen gäller INTE
- Dig som blivit åldersuppskriven till 18 år eller äldre

- Dig som var 18 eller äldre när du fick ditt första avslag

Finns juridiskt ombud?

Kolla alltid med ditt/hans/hennes juridiska ombud innan du skickar in ett sådant här VUT!

Ansökningsblankett, Migrationsverket

Läs mer hos FARR: Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Rättslig kommentar om gymnasiestudier SR 33/17  Migrationsverket  

Uppdatering 15.12.2017: Enligt Vi står inte ut är det för närvarande 99 ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Statistik: Svar från statistikavdelningen, Migrationsverket 3.10.2017: Antal inkomna ärenden 605. Antal beslut 340 varav 33 är beviljade (10 %).

130 stycken har fått uppehållstillstånd enligt "gamla" gymnasielagen  Aftonbladet 15.4.2018


Information om "gamla" gymnasielagen 


Från Skolverket: 
För asylsökande ungdomar gäller att de har rätt till utbildning i gymnasieskola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år, se 29 kap. 3 § skollagen (2010:800) jämförd med 2 § andra stycket p. 1 samma kapitel. 

En asylsökande elev som har uppnått behörighet till ett nationellt program har möjlighet att gå över från språkintroduktion till ett nationellt program även efter det att eleven fyllt 18 år, under förutsättning att detta sker innan det andra kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år (jfr. 15 kap. 5 § skollagen). 

Asylsökande har inte rätt till utbildning i kommunal vuxenutbildning (se 29 kap. 3 § skollagen). 

Papperslösa/gömda barn
Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till utbildning i bl.a. grundskola och, om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola.
Om eleven eller föräldrar/gode män begär det, och berättar varför, så får skolan inte lämna ut upplysningar om att eleven finns i skolan eller var eleven bor. Det gäller mot Migrationsverket och gränspolisen. 

Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasieskolan  Skolverket 23.3.2017

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år  Regeringskansliet 30.6.2017

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister  FARR 30.7.2016

Uppehållstillstånd för gymnasister - hur funkar det?  FARR, uppdaterad 14.6.2017. En bra genomgång av en krånglig lag. 


Nya regler om uppehållstillstånd för studier  SKL 10.5.2017

Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket, uppdaterad 17.6.2017


Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan  Skolverket 7.11.2016


Pressnytt

Lärare får fatta livsavgörande beslut om ensamkommande  SVT 23.10.2017

Migrationsverket: Gymnasielagen ingen räddning  SVT 4.10.2017

Ny lag för ensamkommande anses svårförstådd  SR 6.6.2017

Migrationsverket förberett inför nya gymnasielagen


Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet  SR 2.3.2017
Observera: "Det här handlar om alla från 17 år med ett tillfälligt uppehållstillstånd, ofta ensamkommande som riskerar utvisning när de fyller 18 år eller ungdomar som redan har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas."

Ett sammanhållet  mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Lagrådsremiss, Justitiedepartementet 2.3.2017------------------

Gymnasielagen 


Lathund för asylregler för ensamkommande barn mars 2017  Laila Wold 7.3.2017, kontrollerat av FARR. Pdf-fil, kräver ev. google-konton (gmail).

Min tolkning av nya lagförslaget 
Laila Wold 3.3.2017

Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015
För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. 
Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om: 
• fyllt 17 år
• Studerar i gymnasieskola eller introduktion
• Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet

Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.

Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015
För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstillstånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
• Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
• inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet
• Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier

Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
• Uppehållstillstånd i 13 månader.
• Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.

De som akut hotas av utvisning behöver ansöka om inhibition av utvisningsbeslutet. De som tvingats sluta bör ansöka om rätt till att fortsätta studier.

-------------

Meddelande från RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare:
Remiss:
Ett uppehållstillstånd på 13 månader betyder inte nödvändigtvis att ungdomar som fått ett sådant beslut utvisas när beslutet vunnit laga kraft. Tvärtom kan även de få uppehållstillstånd förutsatt att de själva lägger manken till, går till skolan, prioriterar studier före fritid, och att remissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasiet beslutas av regeringen.
- Se till att ungdomarna får information om de nya bestämmelserna, vad de innebär och att det finns goda skäl att de kommer iväg till skolan! Men var tydlig med att det ännu inte finns ett beslut.
Remissen innebär:
Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader
- kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger mer tid på studier än fritid för att bli behörig till ett nationellt program
- När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas.
- När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.--------------------------------------
Författare: Meta Wiborgh

I utkastet till lagrådsremiss ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” som presenterades 28/11 2016 framgår att studier på ett introduktionsprogram skall räknas som gymnasiestudier, och detta ska vara grund för möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.


Vad som är viktigt är att asylsökande elever på språkintroduktion eller gymnasieutbildningar i övrigt MÅSTE ha en individuell studieplan.

Med individuell studieplan så har de RÄTT att gå kvar sin utbildning och fullfölja den enligt sin individuella plan i sin gamla hemkommun om de tvingas flytta och byta kommun och huvudman för skola, som de behöver göra i flera kommuner när de fyller 18 och inte har uppehållstillstånd. Då förflyttas de till ny hemkommun. Där har de inte rätt att inleda ny skolgång på gymnasiet. Nya kommunen kan ta emot dem, men behöver inte.Tidigare hemkommun har INTE RÄTT att neka eleverna fortsatt och avslutad skolgång enligt studieplan i den gymnasieskola där de börjat utbildningen - oavsett om utbildningen finansieras av Migrationsverket eller ej.

Språkintroduktionsutbildning syftar till att man ska nå behörighet till annat introduktionsprogram, nationellt program eller anställning. En väg fram för den enskilde eleven ska framgå i individuella studieplanen som måste REVIDERAS löpande utifrån elevens utveckling.

Alltså - mycket viktigt för framför allt vårdnadshavare och gode män att undersöka och kräva utifrån den rätt som deras skyddslingar har, men som är ganska okänd för oss alla:

1. Finns en individuell studieplan? Det är obligatoriskt och oerhört viktigt för alla ensamkommande.

2. Vad står i planen? Är den reviderad?

3. Önska att eleven kan fortsätta gymnasiegången i nya kommunens gymnasium om eleven så vill när hen flyttar till anläggningsboende vid fyllda 18 år - Nya kommunen kan ta emot dem om de har en individuell studieplan, men de måste inte, eller

4. Kräv elevens RÄTT att slutförda gymnasiestudierna enligt studieplanen i den tidigare hemkommunen, om det är en grannkommun. Den kommun har ingen rätt att neka fortsatt skolgång även om eleven flyttar till ny kommun. Inte ens om Migrationsverket inte finansierar detta och även om interkommunal ersättning inte används mellan kommunerna för att finansiera skolgången.

Men det som kan bli ett problem är att om eleverna går i skolan i ursprungskommunen fortsatt, men bor i nya kommunen på anläggning, så kan skoltransportens finansiering och länstrafikens möjligheter till bussar som alla kan åka med för att komma i tid till skolan bli problem.

Handlingsplan vid avslag på asylsökan  #vistårinteut (ev. krävs google/gmail-konto)

Exempel: "Min kille fick avslag tre dagar efter han fyllde 18, samma dag ungefär fick lillebror veta att han får stanna (PUT). Han ska förflyttas till Kabul om inte överklagan går igenom. Deras eget Farah är för farligt anses det."


8 kommentarer:

 1. Hej jag är 17 år gammal, kom 2015 före 24 november och väntade 15 månader men migrationsverket skrivet mig up i ålder.
  Kan den lagen gälla för mug ochså?

  SvaraRadera
 2. Hej, Lali! Ja, lagen kan gälla dig. Vill du prata mer kan du använda messenger eller facebook.

  SvaraRadera
 3. Hej jag kom innan den 24,11,2015 och mer än 20 månad har väntat på besked men MGV har uppskrivit mig till 18 år och gav mig en avslag jag har 8 betyg och nu jag läser i IM jag ska börja gemnasiet snart kan detta lag gäller för mig också? Svara mig tack.

  SvaraRadera
 4. Hej jag kom till Sverige innan den 24,11,2015 och har väntat mer än 20 månader på besked man MGV har uppskrivit mig till 18 år och gav mig en avslag jag har 8 betyg och ska börja snart gemnasiet kan den lagen gälla för mig också ? Svara mig tack.

  SvaraRadera
 5. Hej Mahdi! Ja, lagen kommer antagligen gälla dig också.

  SvaraRadera
 6. Jag kome förra 24 november och har väntat mer än 19 månader till första beslutet . Jag går på språkintroduktion och har 7 betyg förutom svenska och matte och kan inte söka på gymnasiet . Men jag har ett år till att studera och få svenska och matte betyg . Jag skulle fråga om lagförslaget att gälla detta till mig eller

  SvaraRadera
 7. Hej Obayd! Ja, antagligen gäller beslutet dig också. Vill du prata mer är det bättre att du använder messenger.

  SvaraRadera