Skolgång och uppehållstillstånd

Se även sidan Asylregler

Rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till annan kommun  Lagförslag 6.4.2017

Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet  SR 2.3.2017
Ett sammanhållet  mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Lagrådsremiss, Justitiedepartementet 2.3.2017

-------------
Laila Wold 3.3.2016:
Min tolkning av nya lagförslaget:
Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015
För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om: 
• fyllt 17 år
• Studerar i gymnasieskola eller introduktion
• Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet
Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.
Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015
För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstillstånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
• Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
• inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet
• Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier
Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
• Uppehållstillstånd i 13 månader.
• Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.
De som akut hotas av utvisning behöver ansöka om inhibition av utvisningsbeslutet. De som tvingats sluta bör ansöka om rätt till att fortsätta studier.

-------------

Meddelande från RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare:
Remiss:
Ett uppehållstillstånd på 13 månader betyder inte nödvändigtvis att ungdomar som fått ett sådant beslut utvisas när beslutet vunnit laga kraft. Tvärtom kan även de få uppehållstillstånd förutsatt att de själva lägger manken till, går till skolan, prioriterar studier före fritid, och att remissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasiet beslutas av regeringen.
- Se till att ungdomarna får information om de nya bestämmelserna, vad de innebär och att det finns goda skäl att de kommer iväg till skolan! Men var tydlig med att det ännu inte finns ett beslut.
Remissen innebär:
Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader
- kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger mer tid på studier än fritid för att bli behörig till ett nationellt program
- När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas.
- När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.
------------------------
Författare: Meta Wiborgh, Storuman 
I utkastet till lagrådsremiss ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” som presenterades 28/11 2016 framgår att studier på ett introduktionsprogram skall räknas som gymnasiestudier, och detta ska vara grund för möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.
Vad som är viktigt är att asylsökande elever på språkintroduktion eller gymnasieutbildningar i övrigt MÅSTE ha en individuell studieplan.

Med individuell studieplan så har de RÄTT att gå kvar sin utbildning och fullfölja den enligt sin individuella plan i sin gamla hemkommun om de tvingas flytta och byta kommun och huvudman för skola, som de behöver göra i flera kommuner när de fyller 18 och inte har uppehållstillstånd. Då förflyttas de till ny hemkommun. Där har de inte rätt att inleda ny skolgång på gymnasiet. Nya kommunen kan ta emot dem, men behöver inte.
Tidigare hemkommun har INTE RÄTT att neka eleverna fortsatt och avslutad skolgång enligt studieplan i den gymnasieskola där de börjat utbildningen - oavsett om utbildningen finansieras av Migrationsverket eller ej.
Språkintroduktionsutbildning syftar till att man ska nå behörighet till annat introduktionsprogram, nationellt program eller anställning. En väg fram för den enskilde eleven ska framgå i individuella studieplanen som måste REVIDERAS löpande utifrån elevens utveckling.
Alltså - mycket viktigt för framför allt vårdnadshavare och gode män att undersöka och kräva utifrån den rätt som deras skyddslingar har, men som är ganska okänd för oss alla:
1. Finns en individuell studieplan? Det är obligatoriskt och oerhört viktigt för alla ensamkommande.
2. Vad står i planen? Är den reviderad?
3. Önska att eleven kan fortsätta gymnasiegången i nya kommunens gymnasium om eleven så vill när hen flyttar till anläggningsboende vid fyllda 18 år - Nya kommunen kan ta emot dem om de har en individuell studieplan, men de måste inte, eller
4. Kräv elevens RÄTT att slutförda gymnasiestudierna enligt studieplanen i den tidigare hemkommunen, om det är en grannkommun. Den kommun har ingen rätt att neka fortsatt skolgång även om eleven flyttar till ny kommun. Inte ens om Migrationsverket inte finansierar detta och även om interkommunal ersättning inte används mellan kommunerna för att finansiera skolgången.
Men det som kan bli ett problem är att om eleverna går i skolan i ursprungskommunen fortsatt, men bor i nya kommunen på anläggning, så kan skoltransportens finansiering och länstrafikens möjligheter till bussar som alla kan åka med för att komma i tid till skolan bli problem.
Handlingsplan vid avslag på asylsökan  #vistårinteut (ev. krävs google/gmail-konto)

Asyllotteriet

Exempel: "Min kille fick avslag tre dagar efter han fyllde 18, samma dag ungefär fick lillebror veta att han får stanna (PUT). Han ska förflyttas till Kabul om inte överklagan går igenom. Deras eget Farah är för farligt anses det."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar